ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงานภาษาไทย

สำหรับบทความนี้เอาตัวอย่างจดหมายภาษาไทยเพื่อขอสมัครเข้าฝึกงาน การเขียนจดหมายขอฝึกงานหรือสหกิจศึกษาควรเขียนด้วยความตั้งใจและตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีครับ หากเราสามารถเข้าไปฝึกงานยังบริษัทที่เราต้องการได้ ถือเป็นโอกาสที่ดีมากครับ หากเราทำงานได้ดี เราก็มีโอกาสได้รับเข้าทำงานที่บริษัทนั้นๆ หลังจากเราเรียนจบ 
คลิกที่นี่เพื่อดูจดหมายขอฝึกงานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงานภาษาไทย ตัวอย่างที่ 1
                                                                              ชื่อ…………..นามสกุล……………

                                                                              ที่อยู่………………………………

                                                                              โทรศัพท์……………………………

                                              

                                                 วันที่………..เดือน……………พ.ศ. ……….เรื่อง ขอสมัครงาน

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท …………………………..

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. ประวัติย่อ
                            2. ใบรับรองการศึกษา
                             3. รูปถ่าย

            ผมได้ทราบจากหนังสือพิมพ์………………….ฉบับวันที่…….. ว่าทางบริษัทเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง………….………… ผมมีความสนใจที่จะสมัครงานใน ตำแหน่งนี้มากด้วยเหตุผล ดังนี้ คือ
             ผมรู้สึกสนใจและชื่นชมกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัท และชื่อเสียงของบริษัทที่ เป็นที่รู้จักทั่วไปมานานแล้ว เมื่อได้รับทราบข่าวการขยายงานของบริษัท ผมจึงมีความความประสงค์อยากเข้า ร่วมงานกับบริษัทของท่าน
             ในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานคือ เป็นประธานชมรม………….….. ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ซึ่งช่วยให้ ผมได้เรียนรู้การทำงานด้านการบริหาร การวางแผน การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
            นอกจากนี้ผมยังได้เลือกวิชาเฉพาะด้าน………………….. เป็นวิชาที่ตรงกับคุณสมบัติที่ท่าน ต้องการ และในระหว่างปิดภาคเรียนได้ฝึกงานด้าน…………..………… กับบริษัท…………..………………. เป็นเวลา……
             ด้วยเหตุนี้ผมจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าผมสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรได้ดี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อจากท่านเพื่อสัมภาษณ์ในรายละเอียดต่าง ๆ และขอขอบคุณในความ กรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
                                             
                                              ขอแสดงความนับถือ
                                            ………………………..
                                          (………………………)

---------------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงานภาษาไทย ตัวอย่างที่ 2

                                                                             สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
                                                                             สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                                                             111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
                                                                             จ.นครราชสีมา 30000

                                                 18 มกราคม 2548

เรื่อง สมัครงานสหกิจศึกษา
เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

          ตามที่ทางบริษัทของท่านได้แสดงความจำนงรับนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2545 เข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
          กระผมมีความสนใจใคร่ขอแสดงความจำนงในตำแหน่งดังกล่าว กระผมนายเฉลียว แสนฉลาดดี อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีความสนใจในงานของบริษัทท่านเป็นอย่างมาก กระผมได้ศึกษาตามหลักสูตรสาชาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน…………………………….เป็นอย่างดี รวมทั้งรายวิชา เกี่ยวกับ……………..  …………………………………………………………ซึ่งกระผมสนใจเป็นพิเศษและมีผลการ เรียนในรายวิชาดังกล่าวอยู่ในขั้นดีมาก และผลการเรียนโดยเฉลี่ยของกระผมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จากการที่ได้เป็น สมาชิกในชมรมต่างๆ ตลอดจนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมของชมรมนั้น ทำให้กระผมได้เพิ่มความ ละเอียดรอบคอบ ความช่างสังเกต ความอดทน ความขยัน ความมีระเบียบในการวางแผนการทำงานของกระผมให้มี มากยิ่งขึ้น ดังนั้นกระผมจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้และประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบริษัทของท่าน นอกจากนี้กระผมยังพร้อมที่จะเรียนรู้ระบบการปฏิบัติงานตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงานจาก บริษัทของท่าน สำหรับความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ กระผมสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
           กระผมมีความตั้งใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด กระผมยินดีที่จะให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากท่านต้องการ
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                               (นายเฉลียว แสนฉลาดดี)

มือถือ: 01-877-7559
E-mail: chaleaw@sut.ac.th
---------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สหกิจศึกษา www.sut.ac.th
ขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

รูปแบบจดหมายธุรกิจ (Business Letters Formats) ทุกแบบที่ใช้กัน

ตัวอย่างจดหมายสอบถามราคาสินค้า (Quatation) และตอบกลับ

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)