ประโยคและตัวอย่างจดหมายท้วงหนี้ภาษาอังกฤษJuly 10, 2011

Mr. Robin Silva
Accounts Payable
Ascos International Co, Ltd.
6564 Angles, CA 90036

Re: Past Due Balance for $57,678.86

Dear Mr. Silva:

Our accounting records show your account has a balance of $57,678.86, sixty days overdue. We still have not heard from you regarding the payment. A statement of all the outstanding invoices is attached for your reference.
We value our business relationship and hope to continue serving your company. However, we are afraid that we cannot consider extending additional credit to you until payment has been made for the above amount before August 7, 2011.

Your prompt attention will be highly appreciated.

Sincerely,
Rache Won
Rache Won
Accounts Receivable

Enclosure
--------------------------------------------------------------------------------------- 
คำแปลภาษาไทย

10 กรกฎาคม 2011

คุณรอบิน ซิลวา
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท แอสคอสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6564 ถนนซานเฟนันโดอะเวนิว
ลอสแอนเจริส แคลิฟอร์เนีย 90036

หัวข้อ: ยอดเงินค้างชำระจำนวน 57,678. 86 ดอลลาร์สหรัฐ

เรียน คุณซิลวา

ข้อมูลทางบัญชีของบริษัทเรา ระบุว่าทางบริษัทของท่านมียอดค้างชำระที่เลยกำหนดจ่าย 60 วัน เป็นจำนวน 57,678.86 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ทางเรายังไม่ได้รับเงิน ทางเราจึงได้แนบใบส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินมาเพื่อพิจารณา
บริษัทให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งกันและกัน และหวังว่าจะให้บริการท่านได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ชำระเงินจำนวนนี้ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2011 ทางบริษัทเกรงว่าจะไม่สามารถพิจารณาขยายเครดิตในการซื้อสินค้าครั้งต่อได้

จักขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการดำเนินงานโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ
เรซี หวัน
ลูกหนี้การค้า

เอกสารแนบท้าย
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อย

1. a balance of …
    ยอดค้างชำระจำนวน..., ยอดคงเหลือจำนวน...

2. …Overdue เลยกำหนด
…Overdue มักจะอยู่ท้ายประโยคในรูปของ “เวลา + overdue” เพื่อแสดงให้รู้ว่ามันเลยกำหนดแล้ว

3. Hear from… ได้รับ (ข่าว จดหมาย โทรศัพท์ เป็นต้น)

4. … is attached for your reference
          ได้แนบ…มาเพื่อพิจารณา

5. We are afraid that we cannot …until…
          ทางเราเกรงว่าจะไม่สามารถ…จนกว่า…

6. …will be highly appreciated
          จักขอบคุณยิ่งสำหรับ…

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

รูปแบบจดหมายธุรกิจ (Business Letters Formats) ทุกแบบที่ใช้กัน

ตัวอย่างจดหมายสอบถามราคาสินค้า (Quatation) และตอบกลับ

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)