ประโยคที่นิยมใช้เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

การเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษนั้น รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อยๆ เช่น ใช้ขึ้นต้นเรื่อง มักจะมีไม่กี่แบบ เราก็จำรูปแบบนั้นมาใช้เลย ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วน

ประโยคที่นิยมใช้กัน เช่น

I am writing to inform you that …                                                                                     
ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่า

I wish to inform you that …                                                                                     
ฉันประสงค์จะแจ้งให้ทราบว่า

I would like to let you know that …                                                                                   
ฉันอยากแจ้งให้ทราบว่า

I am writing to inquire about …                                                                                       
ฉันเขียนมาเพื่อถามเรื่อง


I am writing to complain about …                                                                            
ฉันเขียนมาเพื่อร้องเรียนเรื่อง

I read / heard … and would like to …                                                                        
ฉันได้อ่าน / ได้ยินในเรื่อง จึงประสงค์จะ
  
Thank you for your interest / inquiry.                                                                     
ขอบคุณสำหรับความสนใจ / การถาม

I refer to the letter of [date] concerning [subject]                                                            
ฉันขออ้างอิงถึงจดหมายลงวันที่ [วันที่]  เรื่อง [หัวข้อ]

I am contacting you regarding [subject]                                                                        
ฉันต้องการติดต่อคุณเรื่อง [หัวข้อ]
  
I apologize in the delay in replying.                                                                               
ฉันต้องขออภัยที่ตอบจดหมายของคุณล่าช้า

I would be very grateful if you …                                                                              
ฉันจะขอบคุณมาก หากคุณ

I would really appreciate it if you …                                                                               
ฉันจะขอบคุณมาก หากคุณ
   
Could you please …?                                                                                            
ขอความกรุณาช่วย ได้หรือไม่
  
I wonder if you could …                                                                                        
ไม่ทราบว่า คุณจะช่วย ได้หรือไม่

I wonder if it is alright to …                                                                                      
ไม่ทราบว่า จะสามารถ ได้หรือไม่

I would like to …                                                                                              
ฉันอยากจะ


ในย่อหน้าสุดท้าย เรามักจบด้วยการแสดงไมตรีจิตรด้วยถ้อยคำ เช่น

I am looking forwards to hearing from / meeting you.                                                          
ฉันจะรอคอยให้คุณติดต่อมา / ที่จะได้พบคุณ

I would be grateful if you will let me know as soon as possible.                                             
จะเป็นพระคุณมาก หากคุณจะแจ้งให้ฉันทราบโดยเร็วที่สุด
  
If you have further questions, please contact …                                                         
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

If you need any help, please feel free to tell me.                                                        
หากคุณต้องการให้ช่วย  โปรดบอกฉันได้

If there is any question, please do not hesitate to ask me.                                            
หากคุณมีข้อสงสัย โปรดอย่าลังเลที่จะถามฉัน

Thank you for help / understanding.                                                                
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ / ความเข้าใจ

I truly appreciate your kindness.                                                                             
ฉันซาบซึ้งในความกรุณาของคุณมาก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จดหมายลาออกจากงาน (Letters for resignation)

รูปแบบจดหมายธุรกิจ (Business Letters Formats) ทุกแบบที่ใช้กัน

ตัวอย่างจดหมายสอบถามราคาสินค้า (Quatation) และตอบกลับ

วิธีเขียนจดหมายและใบเสนอราคา (how to write a quotation)